Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka HSSE
POLITYKA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY I ŚRODOWISKA (HSSE)
 
PETROLOT Sp. z o.o. ze szczególną uwagą i troską dba o ochronę środowiska
i szeroko pojęte bezpieczeństwo we wszystkich obszarach działalności Spółki. Prowadzone są wszelkie możliwe  działania mające na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie pracownikom komfortu i bezpiecznych warunków pracy, poprzez wprowadzenie zasad HSSE.
 
Główne założenia POLITYKI HSSE realizujemy poprzez:
 
• Zapobieganie wypadkom: zapewniamy bezpieczne warunki pracy, zapobiegamy wypadkom, dążymy do całkowitej eliminacji wypadków
w miejscu pracy, poprzez rozwiązania technologiczne i organizacyjne zmniejszające do minimum wystąpienie ryzyka powstania zagrożeń, ocenę wyników.
• Aktywne zapobieganie szkodom w środowisku: planujemy
i prowadzimy procesy pracy z uwzględnieniem ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w środowisku, redukowania wytwarzanych odpadów, ścieków oraz ich emisji do środowiska.
• Zarządzanie ryzykiem: identyfikujemy zagrożenia oraz szacujemy ryzyka operacyjne.
• Przygotowanie na sytuacje niebezpieczne i awaryjne: wdrażamy
i utrzymujemy regulacje wewnętrzne zmierzające do minimalizowania powstania sytuacji niebezpiecznych i awarii.
• Monitoring podwykonawców: starannie wybieramy podwykonawców, szkolimy ich z zakresu zasad obowiązujących w  naszej Spółce oraz nadzorujemy prowadzony przez nich proces pracy, prowadzimy ocenę dostawców.
 Rozwój kultury świadomości bezpiecznej pracy: stymulujemy pracowników do zgłaszania wszelkich powstałych zagrożeń, zagrożenia identyfikujemy, rejestrujemy i dążymy do ich eliminacji.
• Rozwój kultury organizacyjnej: stymulujemy pracowników do codziennych zachowań zapobiegających zdarzeniom poprzez otwartą politykę informacyjną o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do pracowników
i współpracowników oraz partnerów.
• Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami: respektujemy przepisy prawa, standardy i dobre praktyki branżowe.
• Systematyczne szkolenia i proces samodoskonalenia: stale pogłębiamy świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa, podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia, weryfikujemy
i aktualizujemy funkcjonujące procedury i narzędzia.
• Komunikację: jasno komunikujemy nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo, odpowiedzialność oraz osiągnięte wyniki naszym pracownikom i partnerom.
• Zarzadzanie zmianą: oceniamy wpływ wprowadzonej zmiany na bezpieczeństwo. W przypadku, gdy wprowadzona zmiana jest znacząca dla bezpieczeństwa podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia jej negatywnego wpływu.
• Okresowe przeglądy systemów zarządzania bezpieczeństwem: analizujemy wnioski wynikające ze zgłoszonych zdarzeń, zidentyfikowanych zagrożeń, wprowadzonych zmian, wymagań prawnych i środowiska pracy.

 

Zarząd PETROLOT Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za wszystkie aspekty systemu HSSE wewnątrz organizacji. Prezes Zarządu odpowiada za wdrożenie i zarządzanie tą polityką. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za promowanie celów w zgodzie z przedstawioną polityką.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN